RegulaminRegulamin Sklepu Internetowego


iVICON.pl
  I.   Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą  elektroniczną i zasady zawierania umów  na  odległość w sklepie  internetowym, znajdującym się pod adresem www.ivicon.pl (dalej jako ,,Sklep internetowy”/,,Sklep”).

 2. Podmiotem obsługującym Sklep jest iVICON Tomasz Nasiłowski ul. Witosa 1B lok.4, 42-224 Częstochowa, Nip:9491819227,Regon:24320145, zwany dalej jako Administrator. 

 3. Stroną Umów zawieranych w Sklepie Internetowym zwany dalej jako Sprzedawca  jest: Temar Media s.r.o  M.R.Štefánika 86/A, Martin 036 01, DIČ:2120454831,IČO:50737384.

 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.ivicon.pl. w sposób umożliwiający jego  pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.  

 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika z sieci  Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego    oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia  zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności  programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.  

 6. Sklep internetowy www.ivicon.pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 7. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.ivicon.pl, zasady  świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów  Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 8. Każdy Klient korzystający z usług sklepu www.ivicon.pl zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 9. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.ivicon.pl przez klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i  akceptacja jego postanowień. 

10. Sklep internetowy oferuje Produkty nowe wolne od wad prawnych i fizycznych które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz produkty z katalogu outlet. Opis każdorazowo jest zamieszczony przy każdym produkcie.

 11. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm, ich loga użyte na stronach sklepu internetowego ivicon.pl,  należą do ich właścicieli i są użyte w celach identyfikacyjnych. Wszystkie materiały opisy, zdjęcia prezentowane na stronie sklepu  internetowego www.ivicon.pl użyte są w celach informacyjnych.

 12. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze sklepem podlegają ochronie prawnej ( Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr.144,  poz. 93 ze zm.) 

 II.    Definicje  

        Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;  

 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność    gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają  zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w  Sklepie   Internetowym;  

 3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);  

 4.  Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać    określonych      działań w ramach Sklepu;  

 5.  Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;  

 6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;  

 7.  Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary;   

 8.  Regulamin –  niniejszy dokument;  

 9.  Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych    produktów;   

10.  Umowa zawierana na odległość/Umowa – Umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,    bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków  porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;    

11.  Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18   lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U nr 144, poz.1204 ze zm.);  

12.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);   

13.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U.Nr 144, poz.1204 ze zm.); 

14.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość, określające w  szczególności rodzaj i liczbę Towaru.    

III.   Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego   

1.   Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta  Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:  

    a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,  

    b. dostęp do poczty elektronicznej,  

    c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub   nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, w zalecanej rozdzielności 1024 x 768. 

    d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.    

2.  Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami  zawartymi na jej stronach.

3.   W kontaktach z klientem t.j w zakresie obsługi i realizacji zamówień składanych w sklepie, w zakresie obsługi płatności, wysyłki  Produktów zakupionych w sklepie, a także reklamacji, działań marketingowych, Sprzedający działa za pośrednictwem  Administratora.   

4.   Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiec pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych klientów.

5.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:   

    a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,  

    b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,  

    c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),  

    d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów  

    e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,  

    f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

    g. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.   

IV    Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może korzystać z bezpłatnych Usług, które są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  

2. Konto - Usługa prowadzenia Konta w Sklepie internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta, o ile posiadanie Konta nie jest konieczne do realizacji innych Usług świadczonych w Sklepie internetowym.

3. Posiadanie konta jest bezpłatne i dobrowolne. Klient posiadający konto w Sklepie może korzystać z dodatkowych funkcji takich jak: dodawanie produktów do ulubionych, śledzenie historii zamówień i statusu złożonego zamówienia, otrzymywanie powiadomień promocjach i zmianach regulaminu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do utworzenia konta

5. Newsletter - Klient ma możliwość otrzymywania – zgodnie z treścią informacji na stronach internetowych Sklepu - informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

6. Formularz kontaktowy - Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do administratora sklepu internetowego www.ivicon.pl. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt z administratorem jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania formularza przez Klienta.

7. Klient ma możliwość zamieszczania w ramach Sklepu Internetowego indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

8.  Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

9. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Administratora, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

10. Administrator  ma  prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego administrator, może po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.   

V.    Procedura zawarcia Umowy na odległość

1. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu Internetowego, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży.

2.  Warunkiem złożenia zamówienia ( złożenia oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży przez Klienta ) jest poprawne wypełnienie Formularza Zamówienia oraz zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w momencie składania tego zamówienia.

3. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza wybór Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z ich opisem i ceną i jest to złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych Produktów w rozumieniu prawa cywilnego.    

4. W przypadku składania Zamówienia przez Klienta poprzez formularz Zamówienia który dostępny jest na stronie internetowej Sklepu, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy na odległość obejmującej Towary będące przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa na odległość.

5. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość, rzetelność oraz prawdziwość informacji, które wprowadza do Formularza Zamówienia.

6. Klient może złożyć Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia znajdujący się na stronach sklepu www.ivicon.pl jak również telefonicznie oraz poprzez pocztę listem poleconym. W tym celu Klient powinien: 

    a.  podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do sklepu internetowego  www.ivicon.pl nazwę Towaru spośród Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu i jego ilość,  

    b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronach internetowych Sklepu,  

    c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. 

    d. Podać dane odbiorcy Zamówienia: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, oraz numer telefonu.    

7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Administrator każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty klienta, i nie skutkuje zawarciem Umowy. Jest ona jedynie informacją że sprzedawca zamówienie otrzymał. W treści wiadomości znajdą się informacje : 

    a. opisu przedmiotu Zamówienia,

    b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),  

    c. sposobu kontaktu z Biurem Obsługi Klienta,

    d. wybranej metody i terminu płatności,  

    e. wybranego sposobu dostawy,  

    f. czasu dostawy,  

    g. danych kontaktowych Klienta,  

     i.  że zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za złożone Zamówienie,   

8. Po dokonaniu płatności za zamówienie przez konsumenta i uznaniu należności na rachunku bankowym sprzedającego, Sprzedający prześle w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail :

     a. potwierdzenia otrzymania płatności,

     b. przyjęcia zamówienia do realizacji,

     c. Regulaminu Sklepu w linku 

     d. informację o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

9.  Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedającego.

10. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności przy odbiorze, umowa  zostaje zawarta z dniem uiszczenia ceny przy odbiorze.

11. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

12. Produkty mogą być dostarczone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, gdy nie można zweryfikować danych osobowych osoby składającej zamówienie, a także gdy zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe w tym w szczególności z powodu działania siły wyższej lub omyłkowo określonej zbyt niskiej ceny produktu na stronie sklepu.

14. Sprzedawca po dostarczeniu zamówionego produktu przez klienta będącego konsumentem - osoba fizyczna w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, wyśle drogą elektroniczną fakturę imienną, na której znajduje się: numer faktury,  imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejscowość, kod pocztowy, telefon, adres email, nazwa produktu, kwota oraz numer imei produktu oraz informacja że faktura stanowi podstawę do ewentualnej reklamacji towaru. 

VI.   Postanowienia dla klientów będących Przedsiębiorcami

1.   Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności do złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2.    Dla klientów będących Przedsiębiorcami wystawiamy faktury VAT, którzy posiadają aktywny VAT-EU, wówczas wystawiona faktura jest ze stawką 0%. Abyśmy mogli  wystawić Fakturę VAT-EU, ważne jest aby firma posiadała ważny numer identyfikacyjny dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jest to numer identyfikacji podatkowej poprzedzony prefiksem kraju, w którym nabywca jest zarejestrowany na potrzeby VAT-UE. Weryfikacje kontrahenta można sprawdzić w bazie VIES Komisji Europejskie   http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

3.   W przypadku chęci ze strony Przedsiębiorców otrzymania faktury VAT-EU, należy to zgłosić w trakcie składania zamówienia oraz dostarczyć urzędowe poświadczenie iż na dzień realizacji zamówienia posiadał aktywny VAT-EU.

4.    Przedsiębiorcy zobowiązani są do wyboru płatnej gwarancji  sześć lub dwanaście miesięcy, wówczas końcowa cena może ulec zmianie.

5.    W przypadku Przedsiębiorców Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

6.   W przypadku omyłkowo określonej ceny na stronach sklepu, czyli rażąco niskiej, sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia(oferty) Klienta-Przedsiębiorcy.

7.  Wszelkie spory na tle niniejszego regulaminu z Klientami Przedsiębiorcami rozstrzygać będzie właściwy Sąd Rejonowy dla miasta Žilina w  Slovenská republika. 

8.  Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII.    Dostawa  

1. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.  

2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Darmowa dostawa dotyczy tylko przesyłek dla adresów znajdujących się na terenie Polski. Koszty za wysyłkę poza granice Polski ustalane są indywidualnie. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, dostawa odbywa się od poniedziałku do piątku, w  Sobotę za dodatkową opłatą. W Niedzielę oraz dni wolne od pracy dostawy są nierealizowane, oraz poprzez zamówienie i odbiór w punkcie DPD Pickup. Dostępne punkty DPD Pickup są do wybrania przy składaniu zamówienia. Dostępność można  sprawdzić klikając w link:  https://www.dpd.com.pl/Znajdz-Punkt-DPD-Pickup

4.  Dostawa towarów odbywa się na terenie Polski, możliwa jest wysyłka poza granice Polski w tym celu przed dokonaniem zamówienia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta celem uzgodnienia czasu i kosztów wysyłki.

5. Sklep internetowy nie oferuje odbioru osobistego Towarów.  

6. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto od jednego do trzech dni.

7. Powyższe terminy nie dotyczą realizacji Zamówień Towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie Przedsiębiorcy, jak również zamówień Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania Zamówienia przez Przedsiębiorcę na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności Klient zostanie zawiadomiony. Strony uzgodnią indywidualnie termin i miejsce dostawy. 

8.  Klient ma prawo do anulowania zamówienia gdy: termin realizacji jest dłuższy niż wskazany w zamówieniu, gdy produkty w momencie składania zamówienia  stały się niedostępne ze względu na duże zainteresowanie.

9. W przypadku trudności z realizacją Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę termin dostawy może ulec wydłużeniu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.   

10. Koszty wydania i odebrania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę ponosi Przedsiębiorca.  Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę Przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 

11. Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika oraz powiadomić sklep poprzez e-mail bok@ivicon.pl. Protokół dostępny jest jako załącznik w dokumentach. Tak spisany protokół znacznie ułatwi procedurę Reklamacyjną. Te czynności lub ich brak nie przesądzają o winie lub braku winy po stronie sprzedawcy.

12. Sprzedawca w stosunku do Przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.

13. Darmowa dostawa dotyczy zamówień złożonych dla osób fizycznych, zamówienia złożone przez firmę tylko z dostawą  płatną. Koszt takiej dostawy widoczny jest po wybraniu produktu do koszyka w opcji dostawa - cena.

14. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Przedsiębiorcę w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.  

15. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Przedsiębiorcy jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.  

16. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Przedsiębiorcę Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, Sprzedawca ma prawo rozwiązać zawartą z  Przedsiębiorcą Umowę w trybie natychmiastowym. Ponadto Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie. 

VIII.   Ceny i metody płatności  

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.   

 2. Wszystkie ceny są cenami brutto.  

 3. Klient może wybrać następujące metody płatności:

    a. płatności poprzez Karty Visa i MasterCart

    b. wkrótce dostępnę będą płatnośći elektroniczna Cashbill  płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu  rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia)

    c. wkrótce dostępny kredyt ratalny poprzez i-raty to niezwykle prosty sposób płatności przez internet decyzja w 15 minut.

4. Termin w jakim Konsument jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie wskazany jest na stronie internetowej Sklepu www.ivicon.pl. W przypadku braku płatności przez Konsumenta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator  po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

5. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w terminie 30 dni od chwili zawarcia Umowy. W przypadku braku płatności przez Przedsiębiorcę w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Sprzedawca może rozwiązać Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Sprzedawca za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Klienta nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Sprzedawca może ustalić z Klientem inny termin płatności.     

IX.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy  

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny na podstawie art, 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 r. poz. 827 ) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, i wysłac na adres:  e-mail sklepu bok@ivicon.pl lub poprzez pocztę listem tradycyjnym na adres ivicon.pl ul. Witosa 1B, lok. 4, 42-224 Częstochowa . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który znajduje się jako Załącznik w zakładce Dokumenty.  

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.  

4. Administrator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  Odpowiada wobec klienta w ramach rękojmi za wady fizyczne lub prawne na podstawie art.556 Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku produktów z zakładki outlet ogranicza się odpowiedzialnośc sprzedawcy z tytułu rękojmi do jednego roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6. Uprawnienia z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień klientom z tytułu gwarancji udzielanych bezpośrednio przez producenta Produktów.

7. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

    a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

    b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

    c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    d. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

    e. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

    f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    g. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Administratora, który w imieniu Sprzedawcy obsługuje zwroty.

9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania przez Administratora rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach Sklepu Internetowego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy przez Konsumenta ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt na swój własny koszt  nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

12. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedający dokona zwrotu ceny oraz najtańszych zwykłych kosztów dostawy zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

13. Klient jako konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w ewentualnym sporze ze sprzedającym  u powiatowego – miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów- Federacja konsumentów.  

X.  Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi  

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie sprowadzone na teren Polski.  

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.   

3.  W przypadku produktów z kategorii outlet ogranicza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi do jednego roku od wydania przedmiotu klientowi.

4. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona w przypadku wad fizycznych i prawnych produktów nabytych w sklepie oraz za wady ukryte.

5. Wyłącza się odpowiedzialność kontraktową za szkodę wywołaną niewykonaniem oraz nienależytym wykonaniem umowy zawartej z klientem – Przedsiębiorcą w Sklepie www.ivicon.pl.

6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Administratora, który obsługuje w imieniu Sprzedawcy proces reklamacyjny. Reklamacje Konsument kieruje na adres: ul Witosa 1B  lok. 4, 42-224 Częstochowa, na adres poczty elektronicznej: bok@ivicon.pl. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu ( Fakturę ), oraz wzór formularza Reklamacyjnego który można znaleść jako załącznik w dokumentach. 

7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Więcej informacji dotyczących Reklamacji można znaleść w załączniku Reklamacje i zwroty. 

8. W przypadku braków w reklamacji Administrator wezwie  konsumenta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Konsumenta.  

10.  Klient będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

XI.    Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać do Administratora reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Witosa 1B lok.4, 42-224 Częstochowa lub na adres poczty elektronicznej  bok@ivicon.pl.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Administrator  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Administrator wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.   

XII.   Gwarancje  

1. Towary mają gwarancję producenta  / Sprzedawcy .  

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.    

3. Informacje dotyczące opcji gwarancji  jej treści, czasu na jaki została udzielona oraz wysokości odpłatności za nią jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu. 

4. W przypadku zakupu na firmę gwarancje realizowane są poprzez serwis, w przypadku osób fizycznych poprzez sklep.

XIII.  Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

    a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

    b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

    c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą , korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

    d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.   

XIV.  Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik do Regulaminu.

2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych podmiotom trzecim z zachowaniem przepisów prawa.

3.  Klient będący konsumentem i składający zamówienie jest świadom i zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zamówienia oraz w celach ewentualnej reklamacji.

4. Dane osobowe które są w bazie sklepu są przetwarzane tylko dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza sprzedawcą i przewożnikiem, który dostarcza zamówienie dla klienta. Dane są starannie gromadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych t.j. z dnia 28.06.2016. Dz.U. nr. 2016, poz. 922. Klient ma prawo do ich korekty oraz może żądać ich zaprzestania lub usunięcia.

5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych sprzedawcy.

6. Klient bedący osobą fizyczna akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Administratorowi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane te zbierane są automatycznie.  

XV.  Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Jeśli jakieś postanowienia niniejszego Regulaminu uznane zostanie za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianymi przepisami prawa, to zostaje ono wyłączone. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają w mocy.

3  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Administratora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta.

5. Administrator zastrzega sobie prawo w każdym czasie zmiany w niniejszym Regulaminie. Aktualny Regulamin będzie prezentowany na stronie sklepu www.ivicon.pl. W przypadku zmian w Regulaminie zamówienia dokonane przed zmianą Regulaminu w brzmieniu będą obowiązywać w chwili złożenia zamówienia.

6. Dostępność asortymentu na stronach sklepu jest aktualne w momencie złożenia i opłacenia zamówienia. Zamówienie złożone i opłacone poprzez szybkie przelewy zaczyna być  procedowane w momencie składania zamówienia. Natomiast zamówienie złożone i opłacone poprzez iRaty gdzie płatność zostanie zaksięgowana na dzień następny lub trzeci, wówczas sklep nie gwarantuje dostępności asortymentu.

7.   Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

8.   Wszelkie spory wynikłe z realizacji umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będą w pierwszej kolejności  rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego załatwienia sporu.

9.  Zamówienie towaru i akceptacja regulaminu przez klienta  jest równoznaczne z akceptacją odbioru faktur wysłanych w formie elektronicznej przez www.ivicon.pl  zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. 2006 roku , poz. 710 z póż. zm. )

       

      Bestsellery


Przystępne ceny
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.