Polityka prywatności


  25 maja 2018 roku jest datą początkową stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.

  I. Postanowienia ogólne

  Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów Serwisu pod adresem http://www.ivicon.pl (Polityka Prywatności).

  II. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ivicon Tomasz Nasiłowski ul. Witosa 1B lok. 4, 42-224 Częstochowa, NIP: 9491819227, Regon: 243201457.

  III. Inspektor danych osobowych

  W serwisie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisząc na adres: ivicon ul. Witosa 1B, lok.4, 42-224 Częstochowa lub na adres e-mail: bok@ivicon.pl

  IV. Cele przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z serwisów internetowych dostarczanych przez Administratora

  2. zawarcia i realizacji umów i usług znajdujących się na serwisie www.ivicon.pl realizowanej przez Administratora

  3. prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności

  4. prowadzenia działań marketingowych własnych lub we współpracy z innymi podmiotami

  V. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych mogą być:

  1. Państwa zgoda

  2. konieczność wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem z Państwem umowy

  3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

  4. prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego

  VI. Zakres zbierania danych

  Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu:

  1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

  2. zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu

  Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

  VII. Wymóg podania danych

  Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych które są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  VIII. Odbiorcy danych

  Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  1. zaufanym podmiotom które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele (np.zarzadzanie i obsługa zamówień: mogą być realizowana przez partnera, któremu Państwa dane zostaną powierzone w celu rejestracji uczestników, wystawienia i wydania certyfikatów, wystawienia faktur, masowej wysyłki e-maili, itp.)

  2. firmom kurierskim i pocztowym w celu wysłania do Państwa przesyłki
  3. operatorom telekomunikacyjnym w celu wysłania do Państwa SMS-a
  4. operatorom realizującym transakcje płatnicze on-line w celu realizacji tego typu płatności dokonywanych przez Państwa

  5. bankom w przypadku, gdy zlecamy przelew środków do Państwa
  6. biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
  7. kancelariom prawnym,
  8. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)

  9. innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody.

  10. serwis www.ivicon.pl może uczestniczyć w programie „Zaufane Opinie Ceneo’’ w ramach usługi świadczonej przez Ceneo sp. z.o.o z siedzibą w w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS; 0000493884, NIP:7792420393, REGON:302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo Sp. z o.o. do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanych w Serwisie internetowym ivicon.pl. Z tego względu Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przekazanie przez ivicon.pl jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. tych danych osobowych Użytkownika dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w Serwisie internetowym ivicon.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

  IX. Odbiorcy danych poza obszarem Unii Europejskiej

  W związku z faktem, że serwisy internetowe dostarczane przez Administratora wykorzystują pliki Cookies, dane zbierane za pomocą Cookies mogą być przekazane do państw trzecich – to jest do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej (np. USA), w związku z:

  1. działaniami podejmowanymi przez Państwa w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook) w naszych serwisach internetowych

  2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących anonimowemu poznawaniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics i Gemius Traffic

  3. wykorzystaniem platform reklamowych, służących pozyskaniu środków na utrzymanie naszych serwisów internetowych (m.in.: Google AdSense). Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdą Państwo w pkt. XIII. COOKIES,....

  X. Okres przetwarzania danych

  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czas przetwarzania Państwa danych przez Administratora, zależnie od okoliczności, wyznaczają:

  1. wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego)

  2. okres przez jaki są świadczone Państwu usługi
  3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin wygaśnięcia 
  Państwa roszczeń względem Administratora w związku z korzystaniem z oferowanych przez niego usług)

  4. czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.

  XI. Prawa osób, których dane dotyczą

  Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych
  2. sprostowania danych
  3. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)

  4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach, przewidzianych przez przepisy RODO)

  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO)

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

  7. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego zgoda może być odwołana w każdym czasie. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub wymagają tego przepisy prawa.

  XII. Egzekwowanie należnych państwu prawa

  Szacunek dla należnych Państwu praw zawsze był, jest i będzie nadrzędną wartością w naszej działalności.

  Dlatego wszelkie Państwa żądania w tej sferze przyjmujemy dowolną drogą:
  1. pocztą elektroniczną
  2. pocztą tradycyjną
  3. telefonicznie
  Dla niektórych usług, dodatkowo, możliwe jest przekazanie nam Państwa żądań, decyzji, 
  dodatkowych danych lub informacji za pośrednictwem formularzy na stronie www lub w treści wiadomości SMS. W takich przypadkach, jeżeli to możliwe, Państwa dyspozycja może zostać wykonana automatycznie. Przykładowo:

  - żądanie zaprzestania wysyłki zamówionego wcześniej newslettera można zgłosić wykorzystując odpowiednio opisany odnośnik (link) zamieszczony na końcu każdej wiadomości z newsletterem; uzupełnienie i wysłanie powiązanego z tym odnośnikiem prostego formularza na naszej stronie www, spowoduje usunięcie Państwa adresu e-mail z listy wysyłkowej

  Dla niektórych usług, w szczególności tych, w których identyfikacja użytkownika jest niemożliwa, np. anonimowe przeglądanie stron naszego portalu przez niezalogowanego lub niezarejestrowanego użytkownika, egzekwowanie należnych Państwu praw może zostać zrealizowane przez samych Państwa, w drodze samodzielnego zarządzania mechanizmami blokowania tworzenia tzw. Cookies w Państwa przeglądarce internetowej.

  Dodatkowe szczegóły dotyczące tej kwestii zawarte są w pkt. XIII. COOKIES,....

  XIII. Cookies, wtyczki i inne narzędzia stron trzecich w naszych serwisach internetowych 

  Cookies są to niewielkie pliki, tworzone przez przeglądane w przeglądarce serwisy internetowe i pozostawiane na urządzeniu użytkownika (dla każdego użytkownika komputera i dla każdej używanej przeglądarki tworzone są odrębne Cookies). Cookies mogą zostać odczytane wyłącznie przez serwisy internetowe działające w domenie, dla której zostały stworzone. Ze względu na rolę jaką mogę pełnić, można wyróżnić kilka typów Cookies:

  1. Podstawowe - to takie, które mają istotny wpływ na działanie serwisu internetowego, ich brak poważnie zakłóca lub wręcz uniemożliwia działanie serwisu lub ogranicza dostęp do niektórych zasobów serwisu. Np. brak Cookies, w których przechowywana jest informacja o logowaniu użytkownika w skrajnym przypadku skutkowałby koniecznością ponownego logowania po przejściu na inną stronę serwisu, a bez Cookies, w których przechowywana jest informacja o zawartości koszyka, nie byłoby możliwe kontynuowanie zakupów, gdyż każda zmiana strony mogłaby skutkować jego opróżnieniem.

  2. Pomocnicze - odpowiadają za przechowywanie informacji dotyczących Państwa preferencji i wyborów dokonywanych w serwisie, ich brak nie zakłóca istotnie działania serwisu, ale może znacznie pogorszyć komfort jego użytkowania. Np. mimo wyboru przez Państwa wersji językowej serwisu, kolejne strony będą przedstawiane w przypadkowej lub domyślnej wersji, lub na kolejnych stronach zaczną się ponownie pojawiać komunikaty, które z założenia powinny pojawić się tylko raz.

  3. Analityczne - zwykle tworzone są dla zewnętrznych serwisów analitycznych specjalizujących się w zbieraniu zanonimizowanych (tj. nieidentyfikujących konkretnego użytkownika) informacji dotyczących korzystania z serwisu, agregowania tych danych i generowania raportów. Analiza danych z oglądalności serwisu ma kluczowe znaczenie podczas podejmowania strategicznych decyzji o kierunkach rozwoju serwisu. Brak Cookies analitycznych u znacznego odsetka użytkowników może zakłócić procesy analityczne, co może skutkować podjęciem nieoptymalnych decyzji dotyczących np. części serwisu, którego popularność w rzeczywistości jest znacznie większa niż wynika to z raportów.

  4. Marketingowe - mogą być tworzone zarówno dla domeny, w której działa serwis jak i dla stron trzecich. Ich obecność pozwala m.in. na ograniczenie liczby wyświetleń przekazu marketingowego do jednego użytkownika oraz w miarę możliwości dostosować przekaz do preferencji lub zainteresowań użytkownika. Cookies tego typu dla stron trzecich tworzone są w wersji zanonimizowanej (nieidentyfikującej konkretnego użytkownika), a ocena preferencji prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o analizę aktywności użytkownika w wielu serwisach, które z tej technologii korzystają. Brak tych Cookies nie zmniejsza intensywności przekazu marketingowego, natomiast czyni go całkowicie przypadkowym. W naszym serwisie internetowym www.ivicon.pl stosujemy wyżej wymienione typy Cookies.

  XIV. W ramach naszych serwisów pozwalamy na utworzenie cookies dla stron trzecich tj. dla domen:

  1.facebook.com
  2.google.com

  3.strona wykorzystuje aplikację TrafficWatchdog oraz Google reCAPTCHA v.3.Korzystaniez serwisu oznacza zaakceptowanie Polityki prywatności TrafficWatchdog oraz Google reCaptcha v.3.

  Więcej informacji można znaleźć:

  https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other.                                                                                                  

  www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

  https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy orazhttps://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

  https://policies.google.com/terms?hl=pl orazhttps://policies.google.com/privacy?hl=pl

  XV. W ramach naszych serwisów pozwalamy na uruchomienie fragmentów kodu javascript od stron trzecich tj.:

  1. Google:
  - https://ssl.google-analytics.com/ga.js
  - http://www.google-analytics.com/ga.js
  - https://pagead2.googlesyndication.com/
  - https://stats.g.doubleclick.net/
  2. Facebook:
  - http://connect.facebook.net/pl_PL/all.js (wyświetlanie widgetu Facebook Likebox)

  Wszystkie popularne przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na tworzenie Cookies.

  Użytkownik jednak ma pełną możliwość zarządzania zezwalaniem i blokowaniem ich tworzenia, zarówno:

  - globalnie - wszystkich Cookies
  - zbiorowo - tylko Cookies stron trzecich
  - selektywnie - Cookies dla każdej domeny ustawiane osobno.

  XVI. Postanowienia końcowe

  1. Serwis Internetowy ivicon.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.

  2. Serwis internetowy www.Ivicon.pl może wysyłać e-maile związane z opinią dotyczącą złożonego zamówienia i zrealizowaną przez  Ivicon.pl dla podmiotów zewnętrznych : Ceneo, Skąpiec, Opineo na podany w zamówieniu e-mail. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z akceptacją w/w powiadomień.

  3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  4. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  - Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

  - Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła

  - Zabezpieczenie strony Serwisu poprzez certyfikat SSL


Bestsellery


Przystępne ceny
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.